Index

Het Kompas

Hoofdstuk 9. Regels en afspraken

9.1 Binnenkomst en pauze

Voordat de lesdag begint kunnen de kinderen nog even op het plein spelen. Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen zelf naar de klas lopen. Ook in de pauze spelen de kinderen op de pleinen. Er is dan een leerkracht bij. De pauzetijden zijn verdeeld onder de groepen. Daardoor zijn er minder kinderen tegelijkertijd op het plein.

Korte mededelingen aan de leerkracht van de groep kunnen voor schooltijd via SocialSchools worden gedaan. Ook kan er een briefje meegegeven worden aan uw kind. Heeft u een mededeling of vraag, die wat meer tijd kost, komt u dan na schooltijd even binnen om daarover te praten of maak een afspraak met de leerkracht. Ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur.

9.2 De leerplichtwet

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die, waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus wie op 8 januari vijf jaar is geworden, is leerplichtig op de eerste schooldag van februari.

9.3 Verlofdagen

De schoolleiding kan eenmaal per jaar voor maximaal 10 aangesloten schooldagen verlof verlenen. Dit kan alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie te nemen.

Let hierbij op het volgende:

 • De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.
 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in officiële schoolvakanties mogelijk is. Dus niet in de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, of zomervakantie.
 • Het mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend (u kunt niet 2x per jaar 4 of 5 dagen verlof opnemen).
 • De verlofperiode mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 • Het mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Voor het toestaan van extra verlof gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
 • Voor verhuizing, ten hoogste 1 dag
 • Voor het bijwonen van een huwelijk voor 1 of ten hoogste 2 dagen
 • Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad of overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad
 • Bij 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum en
 • het 12½, 25 ,40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum
  van ouders of grootouders voor 1 dag

Heeft u een andere zwaarwegende reden om toch verlof aan te vragen, kunt u altijd in overleg met de directie. Een verklaring van een arts, sociale instantie of andere deskundige kan ook een reden voor verlof zijn. Wanneer een leerling ongeoorloofd niet op school verschijnt, dan is de school wettelijk verplicht om actie te ondernemen. De school moet het verzuim melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

9.4 Ziekmeldingen

Als uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, verwachten wij voordat de school begint, tussen 8.00 uur en 8.30 uur graag een telefoontje. Indien een kind niet aanwezig is en ook niet afgemeld is, wordt ’s morgens voor 9.30 uur naar huis gebeld.

Bij ziekte van een leerkracht wordt een vervanger gezocht. Mocht dit niet lukken, dan wordt intern bekeken hoe we dit probleem op kunnen lossen. We proberen te allen tijde te voorkomen dat leerplichtige kinderen naar huis moeten worden gestuurd.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”