Index

Het Kompas

Hoofdstuk 1. De school

1.1 Waar we als school voor staan

School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van uw kind. Daarom vindt de school het belangrijk om samen te werken met de ouders en wordt goed contact zeer op prijs gesteld.

Het Kompas zorgt voor betrokkenheid tussen de kinderen, ouders en leerkrachten. Dat bereiken we door een open en goede communicatie. Zo zijn we voor- en na schooltijd op verschillende manieren bereikbaar: persoonlijk, telefonisch of via SocialSchools, ons oudercommunicatiesysteem. Andersom neemt de leerkracht ook contact op wanneer zij daar aanleiding voor heeft.

De kwaliteit van de omgang met elkaar bepaalt het succes van het onderwijs. Leren lukt alleen in een veilige situatie. Als een kind betrokkenheid en steun voelt, durft het fouten te maken. Van fouten maken leer je: leren doe je met vallen en opstaan.

Geen kind is hetzelfde

Als school werken wij ook samen met onderwijskundige en maatschappelijke organisaties. Met elkaar kunnen we de kinderen een optimale ontwikkeling bieden en een goede voorbereiding geven op een leven in deze voortdurend ontwikkelende maatschappij. Geen kind is hetzelfde, ieder mens is uniek en leert op zijn eigen unieke manier. Wij zien het als onze opgave om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in ons onderwijs. Wij hechten waarde aan een goede zorgstructuur. Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke beperkingen helpen we, binnen onze mogelijkheden, door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen in het leerstofaanbod. Kinderen die meer aankunnen, krijgen verdieping of verrijking naast het standaard leerstofaanbod.

Omgang met elkaar

Het Kompas is een protestants-christelijke school. Dat houdt in dat we de Bijbel als inspiratiebron gebruiken voor ons pedagogisch en didactisch handelen. We vertellen Bijbelverhalen in de klas en vieren de kerkelijke feesten met elkaar. Maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar is de PC-identiteit te herkennen, we tonen respect naar elkaar en zien naar elkaar om.

Op school zijn regels om ervoor te zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan en iedereen zich prettig voelt en goed kan functioneren in de school. Onze drie basisregels zijn:

  • zorg goed voor jezelf
  • zorg goed voor de ander
  • zorg goed voor je omgeving.

Op onze school is er plaats voor ieder kind, ongeacht geloofs- of andere overtuiging, dat zich thuis voelt in onze manier van werken en leven vanuit onze protestants-christelijke achtergrond. Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen, daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

1.2  Het bestuur van onze school Stichting PCPO Westland (PCPOW)

Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland (PCPOW). Deze stichting beheert 15 protestants-christelijke basisscholen in het Westland en Midden-Delfland.  Het bestuur van de stichting is per 1 augustus 2010 opgedragen aan het College van Bestuur, dat wordt gevormd door Henri Koele. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het College van Bestuur. Het voert daarbij wettelijk vastgestelde taken uit, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur. Verder wijst de Raad de externe accountant aan en stelt het belangrijke beleidsdocumenten vast (w.o. begroting, jaarrekening en strategisch beleidsplan).

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers! Veilig, samen en met plezier.”