Index

Het Kompas 2020/2021

Hoofdstuk 1. De school

1.1 Waar we als school voor staan

Het Kompas wil een veilige, sfeervolle plaats zijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan open en goede communicatie. Dat voorkomt veel misverstanden en draagt bij aan een goede samenwerking.

De kwaliteit van de omgang met elkaar bepaalt het succes van het onderwijs. Leren lukt alleen in een veilige situatie. Als kinderen zich onveilig voelen, stokt het leren. Als een kind betrokkenheid en steun voelt, durft het fouten te maken. Je leert door te accepteren dat je iets niet meteen de eerste keer helemaal goed doet: door vallen en opstaan. School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van uw kind. Daarom vindt de school het belangrijk om samen te werken met de ouders en wordt goed contact zeer op prijs gesteld.

Geen kind is hetzelfde

Als school werken wij ook samen met onderwijskundige en maatschappelijke organisaties. Met elkaar kunnen we de kinderen een optimale ontwikkeling bieden en een goede voorbereiding geven op een leven in deze voortdurend ontwikkelende maatschappij.  Geen kind is hetzelfde, ieder mens is uniek en leert op zijn eigen unieke manier. Wij zien het als onze opgave om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in ons onderwijs. Wij hechten waarde aan een goede zorgstructuur. Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke beperkingen helpen we, binnen onze mogelijkheden, door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen in het leerstofaanbod. Kinderen die meer aankunnen, krijgen verdieping of verrijking naast het standaard leerstofaanbod.

In onze maatschappij heeft iedereen het recht om in zijn uniekheid erkend te worden. Aan de andere kant heeft iedereen de plicht om anderen in hun uniciteit te erkennen. Dat is wederzijds respect. Zo zijn er in de maatschappij regels om met elkaar te kunnen leven. Ook op school zijn regels om ervoor te zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan en iedereen zich prettig voelt en goed kan functioneren in de school.

Omgang met elkaar

Het Kompas is een protestants-christelijke school. Dat houdt in dat we de Bijbel als inspiratiebron gebruiken voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit. Het beleven geven we inhoud door Bijbelverhalen en vieringen rondom kerkelijke feesten. Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn, onder andere in de wijze van omgang met elkaar. Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben, omzien naar elkaar en meeleven met het dagelijks leven van de leerlingen.

Op onze school is er plaats voor ieder kind, ongeacht geloofs- of andere overtuiging, dat zich thuis voelt in onze manier van werken en leven vanuit onze protestants-christelijke achtergrond. Onderwijs is voor ons meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen. Daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

1.2  Het bestuur van onze school Stichting PCPO Westland (PCPOW)

Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland (PCPOW). Deze stichting beheert 15 protestants-christelijke basisscholen in het Westland en Midden-Delfland.  Het bestuur van de stichting is per 1 augustus 2010 opgedragen aan het College van Bestuur, dat wordt gevormd door Henri Koele. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het College van Bestuur. Het voert daarbij wettelijk vastgestelde taken uit, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur. Verder wijst de Raad de externe accountant aan en stelt het belangrijke beleidsdocumenten vast (w.o. begroting, jaarrekening en strategisch beleidsplan).

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”