Index

Het Kompas 2020/2021

Hoofdstuk 2. De organisatie van de school

2.1 Schoolgrootte

Op 31 augustus 2020 (eerste schooldag) telde onze school 231 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust heterogene groepen. De oudere kleuters kunnen de jongsten helpen en de instroom kan beter worden verdeeld. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen.

2.2  Wie werken er in de school

De directie van de school bestaat uit Cindy Roeling en Thea Vis. Cindy Roeling is directeur van Het Kompas. Zij is echter ook directeur van de andere basisschool in Maasdijk: De Aventurijn. Zij verdeelt haar tijd over de twee scholen. Op de momenten dat zij niet aanwezig is, is Thea Vis het aanspreekpunt. Zij is teamleider van Het Kompas. De directie vormt samen met Olga Strik en Nicole Eykelenboom het managementteam. Olga Strik is intern begeleider en Nicole Eykelenboom is onderbouwcoördinator.

Als school bieden wij ook graag ruimte aan studenten die het vak willen leren. Dit kunnen studenten van de Pabo of studenten van de HALO (bewegingsonderwijs) zijn, maar ook MBO-studenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de leerkrachten over de groepen.

Teamformatie
Groep 1/2ANicole Eykelenboom en Michelle Hollaar
Groep 1/2BDanja Vermeulen en Yvonne van Dijk
Groep 1/2CBarbara Hoekman
Groep 3Trudi Kloosterhuis
Groep 4Judith Filius en Marloes Martens
Groep 5Mayla van den Bos
Groep 6Dorien van der Wel
Groep 7Suzanne van Valen en Michelle Hollaar
Groep 8aDebbie van der Steen en Patricia van Adrichem
Groep 8Saskia Schulte en Karinja van Wensen
TeamleiderThea Vis
Interne begeleidingOlga Strik
OnderbouwcoördinatorNicole Eykelenboom
OndersteuningFiny van der Veen
OndersteuningJanneke van Witzenburg
OndersteuningEsther Sales
OndersteuningMargreet Vellekoop
BewegingsonderwijsDanny van Paasen
TalentklasJanneke van Witzenburg
GedragsspecialistMarloes Martens
AdministratieDiana van Bodegom- Smith
ConciërgeSonja Looije
DirecteurCindy Roeling

2.3  Veiligheid op school

Wij streven naar een veilige school met een goede sfeer. Daarom hebben wij op school een veiligheidsplan waarin alle facetten rondom de veiligheid op school worden omschreven en wordt er veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar.

Door middel van drie basisregels besteden wij aandacht aan het gewenste gedrag. De regels zijn:

  • je zorgt voor jezelf
  • je zorgt voor de ander
  • je zorgt voor je omgeving

Op school is een pestprotocol aanwezig, maar belangrijker vinden wij het om preventief te werken aan sociale vorming. Het pestprotocol is in te zien op school.

Voor de veiligheid in en rond de school is ook een ontruimingsplan geschreven. Ieder schooljaar worden er twee ontruimingsoefeningen gepland. Na de ontruiming evalueren de BHV-ers het plan en waar nodig wordt het bijgesteld. Het ontruimingsplan is in te zien bij de directie. Elke twee jaar wordt er een nieuw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er een plan van aanpak opgesteld om een aantal zaken m.b.t. onder andere de veiligheid in en rondom de school aan te pakken.

2.4 Sociaal emotionele ontwikkeling

Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, is het ook heel belangrijk om te werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Onze leidraad hierbij is PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Dit programma bestaat uit lessen waarbij kinderen leren om gevoelens onder woorden te brengen en om zich in te leven in de gevoelens van anderen. De PAD-lessen worden in alle groepen ingezet. Daarnaast is er de ‘Kanjer van de week’. Ieder kind is elk jaar opnieuw de Kanjer van de week. Zij ontvangen complimenten van klasgenoten en leerkracht.

Taakspel is een methodiek die in de groepen wordt ingezet om de kinderen te leren taakgericht bezig te kunnen zijn. Hiermee wordt ook de groepsvorming bevordert. Als de kinderen goed als een team hebben samengewerkt, verdienen ze ook een beloning. Aan het begin van ieder schooljaar nemen wij de tijd om een positief groepsklimaat neer te zetten in de klassen. Daarvoor gebruiken wij Grip op de Groep-activiteiten. Soms komt het voor dat ondanks bovengenoemde activiteiten een kind toch nog steviger of zelfbewuster in de spreekwoordelijke schoenen moet leren staan. Bij ons op school werken twee bevoegde Rots-en-Water leerkrachten. Rots en Water is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. In overleg met hen kan besloten worden om een klas of een klein groepje leerlingen Rots-en-Water trainingen te geven.

2.5 Kerndoelen

Op school zijn we niet ‘zomaar’ met uw kind aan het werk. Nee, het onderwijs is doelgericht. Gericht op ontwikkelen en ontdekken. De onderwijsprogramma’s en methodes bevatten een opbouw en doelen. De overheid oefent invloed uit op dit programma. Dat doen ze met behulp van kerndoelen. Deze doelen geven aan wat we minimaal met uw kind willen bereiken. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat het onderwijsaanbod op onze school aan de wettelijke normen voldoet.

2.6  Onderwijs in groep 1 en 2

Kleuters leren in hun spel. We werken met de kinderen vanuit hun belevingswereld binnen een bepaald thema, dat wil zeggen ontwikkelingsgericht. De leerkracht kijkt en luistert wat er leeft in een groep. De kinderen helpen mee aan het thema door mee te denken over wat er bij een onderwerp hoort, het inrichten van de hoeken en zij nemen materialen mee die bij het thema passen. Zo leren zij al spelenderwijs de wereld om hen heen kennen. Met het thema gaat de groep vier tot zes weken aan de slag: de kinderen maken opdrachten en leren liedjes en opzegversjes.  Ook worden er in de kring taal- en rekenactiviteiten aangeboden. De hoeken worden aangepast naar het thema, zo sluiten de huishoek, de bouwhoek en de thematafel aan op wat de leerlingen leren. In de klas is spelmateriaal waardoor de kleuters kunnen leren en uitgedaagd worden.

Sommige activiteiten worden door alle kinderen gedaan, andere zijn keuze-activiteiten. De leerkracht zorgt dat alle activiteiten en opdrachten passen bij de doelen die de kinderen moeten leren. Uitgangspunt bij onze werkvorm is dat de kinderen zelfstandig leren werken, zodat de leerkracht met kleine groepjes extra kan oefenen of iets kan uitleggen. De kleuters spelen iedere dag buiten op een beschut gelegen speelplaats met speeltoestel en een groen speel- en ontdekplein. Eén keer in de week krijgen de kleuters gymles in ons eigen spellokaal.

Ontwikkeling van een nieuwe leerling

We werken met een ‘Protocol instroom jongste leerlingen’. Dit protocol bestaat uit een aantal formulieren m.b.t. de voorschoolse ontwikkelingen, gesprekken met ouders en observaties van de leerkracht. Het doel is om in de eerste periode op de basisschool een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een nieuwe leerling, zodat wij het ontwikkelingsniveau goed in kaart kunnen brengen en daar ook bij aan kunnen sluiten. Op deze manier willen we uw kind een goede start geven op onze school. Op school is het informatieboekje ‘Vandaag peuter, morgen kleuter…” verkrijgbaar, waarin u alles leest over hoe het eraan toe gaat bij de kleutergroepen op Het Kompas.

 

 

2.7 Onderwijs in groep 3 t/m 8

De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal worden vanaf groep 3 aangeboden. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen behoorlijk lezen, schrijven en optellen en aftrekken t/m 20. Vanaf groep 4 wordt verder gegaan met hetgeen in groep 3 begonnen is en de kinderen kunnen hun vaardigheden verder oefenen en uitbreiden.

 

De expressieactiviteiten en lichamelijke beweging komen uiteraard in alle groepen terug. De kinderen maken op hun niveau kennis met deze vakken en leren diverse onderdelen hiervan geleidelijk aan beheersen.

2.7 Onderwijs in groep 3 t/m 8

De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal worden vanaf groep 3 aangeboden. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen behoorlijk lezen, schrijven en optellen en aftrekken t/m 20. Vanaf groep 4 wordt verder gegaan met hetgeen in groep 3 begonnen is en de kinderen kunnen hun vaardigheden verder oefenen en uitbreiden.

De expressieactiviteiten en lichamelijke beweging komen uiteraard in alle groepen terug. De kinderen maken op hun niveau kennis met deze vakken en leren diverse onderdelen hiervan geleidelijk aan beheersen.

Onze methodes 2.8

De kinderen in groep 7 nemen deel aan het fietsverkeersexamen. De kinderen van groep 8 volgen EHBO-lessen en kunnen hun jeugd-EHBO-diploma behalen. Op Het Kompas gebruiken wij de volgende methodes:

Methodes
VakgebiedGroepMethode
Levensbeschouwing1-8Trefwoord
Rekenen en Wiskunde3-8Wereld in getallen (vanaf groep 4 met een tablet)
Lezen3 / 4-8 Lijn 3 Estafette
Begrijpend lezen5-8Nieuwsbegrip
Taal en spelling3 / 4-8 Lijn 3 Staal
Schrijven3-5Klinkers
Aardrijkskunde5-8Hier en daar
Geschiedenis5-8Argus Clou
Natuur en techniek3-8Blink
Engels1-8Join In
Expressieve vakken1-8Kunstkracht 10 Kunstpracht 9
Verkeer3-7Verkeerskranten van 3VO

2.9 Burgerschap

In alle groepen leren de kinderen om een goede burger van de maatschappij te worden. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving, die tegelijkertijd ook steeds individueler is ingesteld. Juist daarom is het belangrijk de betrokkenheid van mensen op elkaar en de samenleving te bevorderen. Kinderen moeten leren met respect en vertrouwen deel te nemen aan de maatschappij, ervaringen op te doen en met de regels van democratie zich te ontwikkelen tot sociaal actieve burgers. We willen hen mogelijkheden aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving, hen kennis te laten verwerven over de principes van democratie en hen te helpen te vormen tot wie ze zijn. Op allerlei momenten binnen onze schooltijd (gesprekken, bezoeken, kinderraad, lessen geschiedenis, aardrijkskunde, sociaal-emotionele vorming) staat burgerschap centraal.

2.10 Cultuur

Op school werken wij structureel aan cultuur. De kinderen gaan gedurende het jaar met verschillende disciplines aan de slag. Hierbij volgen wij de lessen van het Westlands Cultuurweb Kunstkracht 10. Halverwege het jaar 2020-2021 hebben wij een project Nieuwe media. Daarnaast heeft iedere groep een culturele activiteit, bijvoorbeeld een bezoek aan een voorstelling.  Naast het structurele cultuuraanbod hebben we ook nog optioneel aanbod voor de kinderen, zie ook paragraaf 8.5.

2.11 ICT en sociale media

Ieder lokaal beschikt over een digibord. Dit bord heeft diverse gebruiksmogelijkheden om de lessen goed en aantrekkelijk te geven. Chromebooks en tablets worden ingezet voor de ondersteuning van het onderwijs. Kinderen oefenen taal en begrijpend lezen. Deze oefeningen horen bij de gebruikte methodes. Met behulp van Snappet maken de kinderen vanaf groep 4 hun rekenopgaven. Door de adaptieve werkwijze sluit Snappet aan bij het niveau van het individuele kind. De kinderen gebruiken de computers ook voor extra uitdaging of extra oefening bij een expliciet reken- of taalprobleem. Vanaf groep 6 wordt er aandacht besteed aan gebruik van sociale media, zoals internet en appen. Met programma’s als What’s happy en DataBaas leren de kinderen de do’s and don’ts in de digitale wereld.

2.12 2.12

In de hogere groepen wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Dit is om sommige lesstof extra in te oefenen of te verwerken. Daarnaast is dit ook een voorbereiding op het voortgezet onderwijs en leren kinderen te plannen en met een agenda om te gaan. Naarmate de leerlingen ouder worden, geven we geleidelijk meer thuisopdrachten.

2.13 Kindgesprekken

Wij houden kindgesprekken vanaf groep 2. Het doel is om de kinderen nog beter te leren kennen en te weten wat hun kansen en uitdagingen zijn in hun ontwikkeling. Daarnaast is het doel van deze gesprekken om de kinderen meer eigenaarschap te geven in hun ontwikkeling.

2.14 Kinderraad van Het Kompas

Onze school heeft een kinderraad. Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen vijf keer per jaar samen met een teamlid. Met elkaar bespreken zij onderwerpen die de kinderen inbrengen of de school inbrengt.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”