Index

Het Kompas

Hoofdstuk 2. De organisatie van de school

2.1 Schoolgrootte

Op 30 augustus 2021 (eerste schooldag) telt onze school 228 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust heterogene groepen. Doordat de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar in één klas zitten, kunnen de oudere kleuters de jongsten helpen. De kleuters spelen veel met elkaar en dat zijn mooie momenten waar de kinderen veel van elkaar leren.

De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen. Van ieder leerjaar is één groep op Het Kompas.

2.2  Wie werken er in de school

De directie van de school bestaat uit Cindy Roeling en Thea Vis. Cindy Roeling is directeur van Het Kompas. Zij is echter ook directeur van de andere basisschool in Maasdijk: De Aventurijn. Zij verdeelt haar tijd over de twee scholen. Op de momenten dat zij niet aanwezig is, is Thea Vis het aanspreekpunt. Zij is teamleider van Het Kompas. De directie vormt samen met Olga Strik en Danja Vermeulen het managementteam. Olga Strik is intern begeleider en Danja Vermeulen is onderbouwcoördinator.

Als school bieden wij ook graag ruimte aan studenten die het vak willen leren. Dit kunnen studenten van de Pabo of studenten van de HALO (bewegingsonderwijs) zijn, maar ook MBO-studenten.

Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de leerkrachten over de groepen.

Teamformatie
Groep Blauw (kleuters)Danja Vermeulen en Yvonne van Dijk
Groep Rood (kleuters)Barbara Hoekman
Groep 3Trudi Kloosterhuis en Mayla van den Bos
Groep 4Judith Filius en Marloes Martens
Groep 5Dorien van der Wel
Groep 6Saskia Schulte en Karinja van Wensen
Groep 7Debbie van der Steen en Patricia van Adrichem
Groep 8Suzanne van Valen en Sonja van der Schee
DirecteurCindy Roeling
Interne begeleidingOlga Strik
OnderbouwcoördinatorDanja Vermeulen
TeamleiderThea Vis
OndersteuningIlse Hamel
OndersteuningJanneke van Witzenburg
OndersteuningEsther Sales
OndersteuningRosa van der Ende
BewegingsonderwijsKiek Hoppstein
TalentklasJanneke van Witzenburg
GedragsspecialistMarloes Martens en Sonja van der Schee
AdministratieDiana van Bodegom- Smith
ConciërgeSonja Looije

2.3  Veiligheid op school

Wij streven naar een veilige school met een goede sfeer. Daarom hebben wij op school een veiligheidsplan waarin alle facetten rondom de veiligheid op school worden omschreven en wordt er veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar.

Door middel van drie basisregels besteden wij aandacht aan het gewenste gedrag. De regels zijn:

  • je zorgt voor jezelf
  • je zorgt voor de ander
  • je zorgt voor je omgeving

Op school is een pestprotocol aanwezig, maar belangrijker vinden wij het om preventief te werken aan sociale vorming. Het pestprotocol is in te zien op school. De preventieve aanpak bestaat uit drie onderdelen. Bij de start van het jaar besteden we acht weken lang aandacht aan de groepsvorming. Kinderen leren elkaar beter kennen, waardoor er meer begrip is voor elkaar, en het stimuleert dat de groepen een positieve sfeer krijgen. Daarnaast gebruiken we heel het jaar door PAD en Taakspel. Meer over PAD en Taakspel in paragraaf 2.4 Sociaal Emotionele vorming.

Voor de veiligheid in en rond de school is ook een ontruimingsplan geschreven. Ieder schooljaar worden er twee ontruimingsoefeningen gepland. Na de ontruiming evalueren de BHV-ers het plan en waar nodig wordt het bijgesteld. Het ontruimingsplan is in te zien bij de directie. Elke twee jaar wordt er een nieuw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er een plan van aanpak opgesteld om een aantal zaken m.b.t. onder andere de veiligheid in en rondom de school aan te pakken.

2.4 Sociaal emotionele ontwikkeling

Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, is het ook heel belangrijk om te werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Onze leidraad hierbij is PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Dit programma bestaat uit lessen waarbij kinderen leren om gevoelens onder woorden te brengen en om zich in te leven in de gevoelens van anderen. De PAD-lessen worden in alle groepen ingezet. Daarnaast is er de ‘Kanjer van de week’. Ieder kind is elk jaar opnieuw de Kanjer van de week. Zij ontvangen complimenten van klasgenoten en leerkracht. Daardoor leren de kinderen complimenten te geven, maar ook complimenten te ontvangen. De kinderen worden in hun kracht gezet omdat ze gewezen worden op hun talenten en er ontstaat een positieve sfeer omdat complimenten geven en ontvangen onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.

Taakspel is een methodiek die in de groepen wordt ingezet om de kinderen te leren taakgericht bezig te zijn. Hiermee wordt ook de groepsvorming bevordert. Als de kinderen goed als een team hebben samengewerkt, verdienen ze ook een beloning. Aan het begin van ieder schooljaar nemen wij de tijd om een positief groepsklimaat neer te zetten in de klassen. Daarvoor gebruiken wij Grip op de Groep-activiteiten. Soms komt het voor dat ondanks bovengenoemde activiteiten een kind toch nog steviger of zelfbewuster in de spreekwoordelijke schoenen moet leren staan. Bij ons op school werken twee bevoegde Rots-en-Water leerkrachten. Rots en Water is een psychofysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. In overleg met hen kan besloten worden om een klas of een klein groepje leerlingen Rots-en-Water trainingen te geven.

2.5 Kerndoelen

Op school zijn we niet ‘zomaar’ met uw kind aan het werk. Nee, het onderwijs is doelgericht. Gericht op ontwikkelen en ontdekken. De onderwijsprogramma’s en methodes bevatten een opbouw en doelen. De overheid oefent invloed uit op dit programma. Dat doen ze met behulp van kerndoelen. Deze doelen geven aan wat we minimaal met uw kind willen bereiken. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat het onderwijsaanbod op onze school aan de wettelijke normen voldoet.

2.6  Onderwijs in groep 1 en 2

Kleuters leren in hun spel. We werken met de kinderen vanuit hun belevingswereld binnen een bepaald thema, dat wil zeggen ontwikkelingsgericht. De leerkracht kijkt en luistert wat er leeft in een groep. De kinderen helpen mee aan het thema door mee te denken over wat er bij een onderwerp hoort, het inrichten van de hoeken en zij nemen materialen mee die bij het thema passen. Zo leren zij al spelenderwijs de wereld om hen heen kennen. Met het thema gaat de groep vier tot zes weken aan de slag: de kinderen maken opdrachten en leren liedjes en opzegversjes.  Ook worden er in de kring taal- en rekenactiviteiten aangeboden. De hoeken worden aangepast naar het thema, zo sluiten de huishoek, de bouwhoek en de thematafel aan op wat de leerlingen leren. In de klas is spelmateriaal waardoor de kleuters kunnen leren en uitgedaagd worden.

Sommige activiteiten worden door alle kinderen gedaan, andere zijn keuze-activiteiten. De leerkracht zorgt dat alle activiteiten en opdrachten passen bij de doelen die de kinderen moeten leren. Uitgangspunt bij onze werkvorm is dat de kinderen zelfstandig leren werken, zodat de leerkracht of onderwijsondersteuners met kleine groepjes extra kunnen oefenen of iets uitleggen. De kleuters spelen iedere dag buiten op een beschut gelegen speelplaats met speeltoestel en een groen speel- en ontdekplein. Eén keer in de week krijgen de kleuters gymles in ons eigen speellokaal.

Ontwikkeling van een nieuwe leerling

We werken met een ‘Protocol instroom jongste leerlingen’. Dit protocol bestaat uit een aantal formulieren m.b.t. de voorschoolse ontwikkelingen, gesprekken met ouders en observaties van de leerkracht. Het doel is om in de eerste periode op de basisschool een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een nieuwe leerling, zodat wij het ontwikkelingsniveau goed in kaart kunnen brengen en daar ook bij aan kunnen sluiten. Op deze manier willen we uw kind een goede start geven op onze school. Op school is het informatieboekje ‘Vandaag peuter, morgen kleuter…” verkrijgbaar, waarin u alles leest over hoe het eraan toe gaat bij de kleutergroepen op Het Kompas.

2.7 Onderwijs in groep 3 t/m 8

De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal worden vanaf groep 3 aangeboden. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen behoorlijk lezen, schrijven en optellen en aftrekken t/m 20. Vanaf groep 4 wordt verder gegaan met hetgeen in groep 3 begonnen is en de kinderen kunnen hun vaardigheden verder oefenen en uitbreiden.

De expressieactiviteiten en lichamelijke beweging komen uiteraard in alle groepen terug. De kinderen maken op hun niveau kennis met deze vakken en leren diverse onderdelen hiervan geleidelijk aan beheersen.

2.8 Onze methodes

De kinderen in groep 7 nemen deel aan het fietsverkeersexamen. De kinderen van groep 8 volgen EHBO-lessen en kunnen hun jeugd-EHBO-diploma behalen. Op Het Kompas gebruiken wij de volgende methodes:

Methodes
VakgebiedGroepMethode
Levensbeschouwing1-8Trefwoord
Rekenen en Wiskunde3-8Wereld in Getallen/ Met Sprongen vooruit / Snappet
Lezen3 / 4-8 Lijn 3 / Estafette
Begrijpend lezen5-8Nieuwsbegrip
Taal en spelling3 / 4-8 Lijn 3 / Staal
Schrijven3-5Klinkers
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur/techniek3-8Blink
Engels1-8Join In
Expressieve vakken1-8Kunstkracht 10 Kunstpracht 9
Verkeer3-7School op Seef / Verkeerskranten van 3VO

2.9 Burgerschap

In alle groepen leren de kinderen om een goede burger van de maatschappij te worden. Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving, die tegelijkertijd ook steeds individueler is ingesteld. Juist daarom is het belangrijk de betrokkenheid van mensen op elkaar en de samenleving te bevorderen. Kinderen moeten leren met respect en vertrouwen deel te nemen aan de maatschappij, ervaringen op te doen en met de regels van democratie zich te ontwikkelen tot sociaal actieve burgers. We willen hen mogelijkheden aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving, hen kennis te laten verwerven over de principes van democratie en hen te helpen te vormen tot wie ze zijn. Op allerlei momenten binnen onze schooltijd (gesprekken, bezoeken, kinderraad, lessen geschiedenis, aardrijkskunde, sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwing) staat burgerschap centraal.

2.10 Cultuur

Op school werken wij structureel aan cultuur. De kinderen gaan gedurende het jaar met verschillende disciplines aan de slag. Hierbij volgen wij de lessen van het Westlands Cultuurweb Kunstkracht 10. Iedere groep een culturele activiteit, bijvoorbeeld een bezoek aan een voorstelling.  Naast het structurele cultuuraanbod hebben we ook nog optioneel aanbod voor de kinderen, zie ook paragraaf 8.5.

2.11 ICT en sociale media

Ieder lokaal beschikt over een digibord. Dit bord heeft diverse gebruiksmogelijkheden om de lessen goed en aantrekkelijk te geven. Naast onderwijs uit boeken en schriften werken de kinderen ook veel op Chromebooks. Vanaf groep 6 wordt er aandacht besteed aan gebruik van sociale media, zoals internet en appen. Met programma’s als What’s happy en DataBaas leren de kinderen de do’s and don’ts in de digitale wereld.

2.12 2.12

In de hogere groepen wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Dit is om sommige lesstof extra in te oefenen of te verwerken. Daarnaast is dit ook een voorbereiding op het voortgezet onderwijs en leren kinderen te plannen en met een agenda om te gaan. Naarmate de leerlingen ouder worden, geven we geleidelijk meer thuisopdrachten.

2.13 Kindgesprekken

Wij houden kindgesprekken vanaf groep 2. Het doel is om de kinderen nog beter te leren kennen en te weten wat hun kansen en uitdagingen zijn in hun ontwikkeling. Daarnaast is het doel van deze gesprekken om de kinderen meer eigenaarschap te geven in hun ontwikkeling.

2.14 Kinderraad van Het Kompas

Onze school heeft een kinderraad. Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen vijf keer per jaar samen met een teamlid. Met elkaar bespreken zij onderwerpen die de kinderen inbrengen of de school inbrengt.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”