Index

Het Kompas

Hoofdstuk 2. De organisatie van de school

2.1 Schoolgrootte

Op 21 augustus 2023 (eerste schooldag) telt onze school 217 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust heterogene groepen. Doordat de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar in één klas zitten, kunnen de oudere kleuters de jongsten helpen. De kleuters spelen veel met elkaar en dat zijn mooie momenten waar de kinderen veel van elkaar leren.

De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen. Van ieder leerjaar is één groep op Het Kompas.

2.2  Wie werken er in de school

De directie van de school bestaat uit Cindy Roeling. Cindy Roeling is directeur van Het Kompas. Zij is echter ook directeur van de andere basisschool in Maasdijk: De Aventurijn. Zij verdeelt haar tijd over de twee scholen. Op de momenten dat zij niet aanwezig is, zijn de andere 3 leden van het managementteam het aanspreekpunt. Het MT wordt gevormd doort Olga Strik (Intern begeleider), Danja Vermeulen  (Onderbouwcoördinator) en Marloes Martens (Bovenbouwcoördinator).

Als school bieden wij ook graag ruimte aan studenten die het vak willen leren. Dit kunnen studenten van de Pabo of studenten van de HALO (bewegingsonderwijs) zijn, maar ook MBO-studenten. Vanuit het voortgezet onderwijs hebben wij ook enkele plaatsen voor snuffelstagaires.

Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de leerkrachten over de groepen.

Teamformatie
Groep Blauw (kleuters)Danja Vermeulen en Yvonne van Dijk
Groep Rood (kleuters)Barbara Hoekman
Groep Geel (kleuters)Anne-Mieke Baaima
Groep 3Mayla van den Bos en Judith Filius
Groep 4Trudi Kloosterhuis en Judith Filius
Groep 5Dorien van der Wel
Groep 6Suzanne van Valen en Sonja van er Schee
Groep 7Saskia Schulte en Karinja van Wensen
Groep 8Debbie van der Steen en Patricia van Adricehm
DirecteurCindy Roeling
Interne begeleidingOlga Strik
OnderbouwcoördinatorDanja Vermeulen
BovenbouwcoördinatorMarloes Martens
OndersteuningIlse Hamel
OndersteuningJanneke van Witzenburg
OndersteuningJantine Zwaanswijk
OndersteuningEsther Sales
OndersteuningRosa van der Ende
OndersteuningIris vd Ende
BewegingsonderwijsKiek Hoppstein
TalentklasJanneke van Witzenburg
GedragsspecialistMarloes Martens en Sonja van der Schee
AdministratieDiana van Bodegom- Smith
ConciërgeSonja Looije

2.3  Veiligheid op school

Wij streven naar een veilige school met een goede sfeer. Daarom hebben wij op school een veiligheidsplan waarin alle facetten rondom de veiligheid op school worden omschreven en wordt er veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar.

Door middel van drie basisregels besteden wij aandacht aan het gewenste gedrag.

Op school is een pestprotocol aanwezig, maar belangrijker vinden wij het om preventief te werken aan sociale vorming. Het pestprotocol is in te zien op school.

Voor de veiligheid in en rond de school is ook een ontruimingsplan geschreven. Ieder schooljaar worden er twee ontruimingsoefeningen gepland. Na de ontruiming evalueren de BHV-ers het plan en waar nodig wordt het bijgesteld. Het ontruimingsplan is in te zien bij de directie. Elke twee jaar wordt er een nieuw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt er een plan van aanpak opgesteld om een aantal zaken m.b.t. onder andere de veiligheid in en rondom de school aan te pakken.

2.4 Sociaal emotionele ontwikkeling

Kwink:

Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, is het ook heel belangrijk om te werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Op onze school werken we in alle groepen met Kwink, een online methode voor sociaal-emotioneel leren,  inclusief burgerschap en mediawijsheid. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kwink is een goed doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Kwink:

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Voor ouders – Kwink (kwinkopschool.nl)

Kwink Oudermagazine – Kwink (kwinkopschool.nl)

Rots en water

Naast het geven van de lessen Kwink zijn wij van mening dat een kind meer zelfbesef en zelfvertrouwen ontwikkelt als hij of zij leert om letterlijk stevig te staan. Rots en Water is een psycho-fysieke training ontwikkeld voor het onderwijs. Door middel van fysieke opdrachten en oefeningen in het speellokaal leren kinderen:

 • zelfbesef en grenzen aangeven
 • stevig staan en rustig reageren op conflicten
 • flexibel zijn, aanpassen en samenwerken

Uit onderzoek blijkt dat Rots en Water helpt bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag en bijdraagt aan een positieve groepssfeer.

Bij ons op school werken twee bevoegde Rots-en-Water leerkrachten. Elke groep krijgt één keer in de middenbouw en één keer in de bovenbouw een lessenreeks Rots en Water aangeboden.

Taakspel

In sommige groepen is het nodig om kinderen te helpen meer taakgericht te zijn. Taakspel is een methodiek die in de groepen kan worden ingezet om dit te bereiken. Omdat taakspel werkt met teams het gewenst gedrag wordt beloond, wordt hiermee ook de groepsvorming bevorderd.

2.5 Kerndoelen

Op school zijn we niet ‘zomaar’ met uw kind aan het werk. Nee, het onderwijs is doelgericht. Gericht op ontwikkelen en ontdekken. De onderwijsprogramma’s en methodes bevatten een opbouw en doelen. De overheid oefent invloed uit op dit programma. Dat doen ze met behulp van kerndoelen. Deze doelen geven aan wat we minimaal met uw kind willen bereiken. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat het onderwijsaanbod op onze school aan de wettelijke normen voldoet.

2.6  Onderwijs in groep 1 en 2

Kleuters leren in hun spel. We werken vanuit de belevingswereld van de kinderen binnen een bepaald thema. Dat wil zeggen ontwikkelingsgericht. De leerkracht kijkt en luistert wat er leeft in een groep. De kinderen helpen mee aan het thema door mee te denken over wat er bij een onderwerp hoort, wat zij willen leren en hoe de hoeken worden ingericht. Zo sluiten de huishoek, de bouwhoek, de reken- en taalhoek aan op wat de kinderen leren. In de klas is divers spelmateriaal aanwezig waardoor de kinderen kunnen leren en uitgedaagd worden. Op deze manier leren zij spelenderwijs de wereld om hen heen kennen.

Met het thema gaat de groep vier tot zes weken aan de slag. Tijdens het thema komen er meerdere doelen aan bod op het gebied van rekenen, taal en motoriek. Deze doelen zijn afgestemd op het niveau van de ontwikkeling van het kind. Sommige activiteiten worden door alle kinderen gedaan, andere zijn keuze-activiteiten. Uitgangspunt bij onze werkvorm is dat de kinderen zelfstandig leren werken, zodat de leerkracht of onderwijsondersteuners met kleine groepjes binnen de groep aan de slag kunnen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het aanbieden van lesactiviteiten, het aanbieden van spelmateriaal of het (in)oefenen van doelen in een kleiner groepsverband (de zgn. kleine kring).

De kleuters spelen iedere dag +’s ochtends en ’s middags buiten op het kleuterplein. Hier staat een speeltoestel, zijn fietsen en karren aanwezig maar ook materialen om naar eigen fantasie te kunnen bouwen en spelen. Daarnaast hebben we een groen speel- en ontdekplein. Twee keer per week krijgen de kleuters een beweeg- en/of gymles in ons eigen speellokaal. Eén keer per week is dit onder begeleiding van een gymleerkracht.

Ontwikkeling van een nieuwe leerling

We werken met een ‘Protocol instroom jongste leerlingen’. Dit protocol bestaat uit een aantal formulieren m.b.t. de voorschoolse ontwikkelingen, gesprekken met ouders en observaties van de leerkracht. Het doel is om in de eerste periode op de basisschool een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van een nieuwe leerling, zodat wij het ontwikkelingsniveau goed in kaart kunnen brengen en daar ook bij aan kunnen sluiten. Op deze manier willen we uw kind een goede start geven op onze school. Op school is het informatieboekje ‘Vandaag peuter, morgen kleuter…” verkrijgbaar, waarin u alles leest over hoe het eraan toe gaat bij de kleutergroepen op Het Kompas.

2.7 Onderwijs in groep 3 t/m 8

De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en taal worden vanaf groep 3 aangeboden. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen behoorlijk lezen, schrijven en optellen en aftrekken t/m 20. Vanaf groep 4 wordt verder gegaan met hetgeen in groep 3 begonnen is en de kinderen kunnen hun vaardigheden verder oefenen en uitbreiden.

De expressieactiviteiten en lichamelijke beweging komen uiteraard in alle groepen terug. De kinderen maken op hun niveau kennis met deze vakken en leren diverse onderdelen hiervan geleidelijk aan beheersen.

De kinderen in groep 7 nemen deel aan het fietsverkeersexamen. De kinderen van groep 8 volgen EHBO-lessen en kunnen hun jeugd-EHBO-diploma behalen.

2.8 Onze methodes

Op Het Kompas gebruiken wij de volgende methodes:

Methodes
VakgebiedGroepMethode
Levensbeschouwing1-8Trefwoord
Rekenen en Wiskunde1-8Wereld in Getallen/ Met Sprongen vooruit / Snappet
Lezen3 / 4-8 Lijn 3 / Estafette
Begrijpend lezen5-8Estafette
Taal en spelling3 / 4-8 Lijn 3 / Staal
Schrijven3-5Klinkers
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur/techniek3-8Blink
Engels1-8Join In
Expressieve vakken1-8Kunstkracht 10 en Kunstpracht 9
Verkeer3-7Verkeerskranten van 3VO

2.9 Burgerschap

Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen over burgerschap en democratie. Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:

 • Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden
 • Participatie: kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen
 • Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

In onze methode voor sociaal-emotioneel leren; Kwink, komt burgerschap in een aantal lessen aan bod. Op allerlei andere momenten binnen onze schooltijd (gesprekken, bezoeken, kinderraad, lessen geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing) staat burgerschap ook centraal.

2.10 Cultuur

Op het Kompas wordt ook cultuureducatie gegeven. De kinderen gaan gedurende het jaar met verschillende disciplines aan de slag middels de Cuttuurcaroussel. Hierbij volgen wij de lessen van Westland Cultuurweb. Af en toe nodigen wij externe docenten uit het cultuurveld uit om lessen te geven bij ons op school Ook gaat iedere groep één keer per jaar naar een museum of voorstelling. Naast het structurele cultuuraanbod hebben we ook nog optioneel aanbod voor de kinderen, zie ook paragraaf 8.5.

2.11 ICT en sociale media

Ieder lokaal beschikt over een digibord. Dit bord heeft diverse gebruiksmogelijkheden om de lessen goed en aantrekkelijk te geven. Naast onderwijs uit boeken en schriften werken de kinderen vanaf groep 3 ook veel op Chromebooks. Vanaf groep 6 wordt er aandacht besteed aan gebruik van sociale media, zoals internet en appen. Met programma’s als What’s happy en DataBaas leren de kinderen de do’s and don’ts in de digitale wereld.

Voor het goed kunnen gebruiken vragen wij ouders een koptelefoon of oortjes aan te schaffen voor hun kind. Zo kunnen kinderen ook het geluid van het Chromebook goed gebruiken bij bepaalde programma’s.

2.12 2.12 Huiswerk

In de hogere groepen wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Dit is om sommige lesstof extra in te oefenen of te verwerken. Daarnaast is dit ook een voorbereiding op het voortgezet onderwijs en leren kinderen te plannen en met een agenda om te gaan. Naarmate de leerlingen ouder worden, geven we geleidelijk meer thuisopdrachten.

2.13 Kindgesprekken

Wij houden kindgesprekken vanaf groep 2. Het doel is om de kinderen nog beter te leren kennen en te weten wat hun kansen en uitdagingen zijn in hun ontwikkeling. Daarnaast is het doel van deze gesprekken om de kinderen meer eigenaarschap te geven in hun ontwikkeling.

2.14 Kinderraad van Het Kompas

Onze school heeft een kinderraad. Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen een aantal keer per jaar samen met een teamlid. Met elkaar bespreken zij onderwerpen die de kinderen inbrengen of de school inbrengt.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”