Index

Het Kompas

Hoofdstuk 6. Contact met ouders

6.1 Nieuwjaarsreceptie en Kom in de klas

In de eerste week van het nieuwe schooljaar bent u op woensdag welkom op de nieuwjaarsreceptie. Samen met uw kind kunt u de klas en materialen bekijken. Ook kunt u kennis maken met de leerkracht van uw kind.

Dit jaar hebben de groepen 3 en 8 een informatieavond aan het begin van het schooljaar. De andere groepen krijgen een informatiebrief mee. Tijdens de informatieavonden en in de informatiebrieven wordt uitgelegd hoe het komende jaar eruit komt te zien.

Daarnaast hebben we gedurende het schooljaar Kom in de klas. Tijdens het eerste half uur van de dag zijn alle ouders in de groep van hun kind(eren) welkom om te ervaren hoe ons onderwijs eruit ziet.

Deze momenten zijn niet bedoeld voor een gesprek met de leerkracht over uw kind. Wilt u de leerkracht hiervoor spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken.

Alle data van bovenstaande momenten vindt u terug in Social Schools.

6.2 Gespreksavonden

De gespreksavonden vinden plaats in september en februari. In september wordt de startsituatie van de kinderen besproken. Er worden verwachtingen afgestemd en doelen gesteld voor het komende schooljaar. De ontwikkeling van de kinderen staat hierin centraal. In februari vindt een voortgangsgesprek plaats. Er wordt dan teruggeblikt op de verwachtingen en doelen, die zijn opgesteld en waar nodig worden ze bijgesteld. De kinderen hebben dan inmiddels ook hun rapport ontvangen. In november en juni zijn de gespreksavonden facultatief. Een gesprek vindt dan plaats op initiatief van de leerkracht of van de ouders.

U bent overigens altijd welkom om te komen praten over uw kind of schoolzaken. Maakt u daarvoor even een afspraak met de leerkracht. Uiteraard zal ook school contact met u opnemen mocht hier tussentijds aanleiding toe zijn.

6.3  SocialSchools en website

Informatie en openheid naar de ouders toe vinden wij heel belangrijk. Wij werken met SocialSchools. Deze app maakt het mogelijk om, volgens de nieuwe privacywetgeving, informatie en foto’s te delen met u als ouders. Ook kunt u via SocialSchools contact zoeken met de leekracht van uw kind.

Op de website van onze school is algemene informatie te vinden. Het adres van de website is: www.kompas.pcpow.nl.

6.4 Medezeggenschapsraad (MR)

Eén van de vaste overlegorganen tussen ouders, teamleden en de schoolleiding is de  medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de schoolleiding. Dit gaat dan om zaken rondom visie en beleid. In een aantal vastgestelde zaken moet de MR instemmen met het te voeren beleid. De notulen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage op school. Vraagt u er gerust naar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, indien gewenst kunt u een (deel van de) vergadering bijwonen of agendapunten aandragen. Neem in die gevallen contact op met één van de leden van de MR. Voor praktische vragen, of vragen over uw kind, kunt u uiteraard gewoon terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.

De vergaderingen van de MR worden gekenmerkt door een open sfeer waarbij alle leden één doel voor ogen hebben: Wat het beste is voor de school en de leerlingen!

Namens de ouders:

  • Mevrouw Laura Boon
  • Mevrouw Vana Noordam (voorzitter)
  • Vacature

Namens het team:

  • Mevrouw Patricia van Adrichem (secretaris)
  • Mevrouw Judith Filius
  • Mevrouw Trudi Kloosterhuis

6.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle PCPOW-scholen. Vanuit onze MR heeft mevrouw Trudi Kloosterhuis (personeel) zitting in de GMR. De afvaardiging vanuit de ouders is nog vacant.

6.6 Oudercommissie en ouderbijdrage

Onze school heeft een actieve Oudercommissie (OC), die een groot aantal activiteiten organiseert in samenwerking met het team. Tevens kan de Oudercommissie, namens de ouders, adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) ver­strekken aan de MR. De OC bestaat uit ongeveer 10 leden. Via het mailadres [email protected] kunt u contact opnemen met de OC. De oudercommissie int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor uitgaven die niet of niet geheel gesubsidieerd worden, zoals Sint, Kerst en Pasen, excursies, de Koningsspelen en het afscheid van groep 8.

Bijdrage

Om alle geplande activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders eenmaal per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 20,00 per kind. Voor kinderen die tussen de kerst- en meivakantie op school komen, bedraagt de ouderbijdrage € 10,00. De bijdragen innen wij graag via SocialSchools. Mocht u bezwaar hebben tegen deze manier, dan verzoeken wij de bijdrage zelf over te maken op het rekeningnummer van de OC: NL34 RABO 0340 3185 11.

Ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen, maken dat kenbaar bij de directeur van de school. Deze kinderen worden niet geweigerd bij activiteiten die bekostigd worden vanuit deze bijdrage.

6.7  Gescheiden ouders

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen en contactgegevens kenbaar maken.

Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Op verzoek wordt informatie in tweevoud verstrekt. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Indien beide ouders “onder protocol” aangeven een specifieke regeling te willen afspreken met de school, dan kan na weging door de directeur van het schoolbeleid worden afgeweken, waarbij altijd het belang van het kind voorop staat.

6.8 Ouderhulp

Jaarlijks organiseert onze school activiteiten, waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. We denken hierbij aan leeshulp, luizencontrole, sportdag, musical of het rijden bij excursies. Daarom zullen wij soms om uw hulp vragen. Dankzij de hulp en steun van de vele helpers kunnen we alle activiteiten doorgang laten vinden. De ouders ontvangen bij hun hulp aanwijzingen van de leerkrachten. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de school. Wij verwachten van ouders die helpen dat zij de AVG afspraken van school respecteren.

6.9 Contact-/ vertrouwenspersoon en Klachtenprocedure Stichting PCPO Westland

Stichting PCPO Westland hanteert een klachtenprocedure welke is te vinden op de website (www.pcpowestland.nl) De procedure beschrijft de stappen die ouders/verzorgers moeten zetten indien er sprake is van een klacht. Uitgangspunt hierbij is dat klachten in eerste instantie met de leerkracht en de directeur moeten worden besproken. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden gedeponeerd bij het bevoegd gezag van de stichting.

De vertrouwensinspecteur kan altijd direct en vertrouwelijk worden benaderd in verband met klachten die verband houden met seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie en strafbaar gedrag. Het telefoonnummer is 0900 – 1113111 (www.onderwijsinspectie.nl)

Voor ernstige klachten kunnen ouders zich in eerste instantie wenden tot de contactpersonen van de school of tot de externe vertrouwenspersoon. Als de klacht bij de contactpersoon wordt neergelegd, zal deze de klacht doorspelen naar de vertrouwenspersoon, indien de klacht ernstig is. De vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk van de school en heeft geheimhoudingsplicht. Ook de contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon zal een gesprek hebben met het kind en de ouders en zal de belangen van het kind van begin tot het eind beschermen. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon de klacht doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit een aantal deskundigen. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, ingesteld door Verus. Deze commissie onderzoekt de klacht en brengt vervolgens verslag uit aan het bestuur. Het bestuur zal uiteindelijk een besluit nemen over de te treffen maatregelen. Bovenstaande procedure geeft aan, dat er zorgvuldig met ernstige klachten wordt omgegaan.

Contactpersoon voor Het Kompas

Sonja van der Schee
e-mail: [email protected]

Externe vertrouwenspersoon

mevrouw drs. Anja Seppen
e-mail: [email protected]
telefoon: 06-33872433 / 0174-620763

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
tel: 070-3861697  / fax: 070-3020836
website www.klachtencommissie.org

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”