Index

Het Kompas

Bijlage 1. SPOW

B.1 Inleiding SPOW

Wat is een samenwerkingsverband?
Scholen werken samen om te zorgen dat kinderen passend onderwijs krijgen. Dat heet een samenwerkingsverband. In Westland, Hoek van Holland en Maasland is er een samenwerkingsverband voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dat heet Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW). U kunt meer informatie vinden op www.spow.nl.

B.2 Zorgplicht

Wat is passend onderwijs?
Op school zijn er veel kinderen die de lessen goed kunnen volgen. Maar niet elk kind is hetzelfde. Soms heeft een kind extra hulp nodig of moet hij of zij meer oefenen. Of een kind heeft misschien andere uitleg of lesmateriaal nodig. Soms kan de school niet genoeg helpen en is het beter als het kind naar een andere school gaat. Dat kan een andere gewone school zijn of een school speciaal voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind dat extra hulp nodig heeft, moet onderwijs krijgen dat past bij hem of haar, zo dicht mogelijk bij huis. Scholen moeten daarom zorgen dat elk kind dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt, de juiste onderwijsplek krijgt. Dit wordt geregeld met de “zorgplicht voor passend onderwijs”.

Hoe en wanneer kunt u uw kind aanmelden op een school?
Als ouder wilt u misschien weten wanneer en hoe u uw kind kunt aanmelden op een school. Elke school heeft een eigen procedure voor het aanmelden. Volgens de wet mag een kind vanaf 3 jaar schriftelijk worden aangemeld bij een school. 

Als u verhuist en een nieuwe school zoekt, dan kunt u contact opnemen met de school om uw kind aan te melden.

Zorgplicht
Elk kind moet goed onderwijs krijgen, dat bij het kind past. Als een kind extra hulp nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Dit heet zorgplicht. Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar aanmelden op een basisschool. Dit doet u schriftelijk. De school waar u uw kind heeft aangemeld, moet kijken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen geven. Dit geldt ook als uw kind al op school zit. Als dit niet lukt, moet de school (het schoolbestuur) een andere passende plek zoeken voor uw kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij kennen het kind het beste.

Ouder- en jeugdsteunpunt
Het is belangrijk dat ouders, verzorgers en leerlingen goede informatie hebben over het onderwijs in hun omgeving en weten waar ze terecht kunnen met vragen. Meestal is dit bij de school zelf. Daarnaast kan het ouder- en jeugdsteunpunt van SPOW hierbij helpen. Op de pagina ‘Voor ouders/verzorgers – SPOW‘ staan vragen en antwoorden over passend onderwijs. Er zijn ook uitlegvideo’s en handige links naar andere organisaties te vinden voor meer informatie en hulp.

B.3 Aanmelden op een school

Als ouder wilt u misschien weten wanneer en hoe u uw kind kunt aanmelden op een school. Elke school heeft een eigen procedure voor het aanmelden. Volgens de wet mag een kind vanaf 3 jaar schriftelijk worden aangemeld bij een school.

Bij het zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school alle informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventuele extra onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende school. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van de ouders. Ook geven ouders aan op welke andere school/scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school/het bestuur waar de leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht. Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en wat de school kan bieden. De school kent haar mogelijkheden maar ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen. Het kan dus zijn dat de school een leerling niet aanneemt op het moment dat dat niet goed kan zijn voor de ontwikkeling van het kind of de groep waarin het terecht komt.

Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven.

B.4 Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Het samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien, waardoor de school en het Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikken van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel behulpzaam zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk of de school wel of niet past.

Ouderrapportage

Perspectief op School geeft naast inzicht in de ondersteuning die de school een leerling kan bieden ook de (behaalde) ambities van de school weer. Eén en ander is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar. Deze ouderrapportage kunt u vinden op de website van de school. Als de school twijfelt of ze het kind kan bieden wat het nodig heeft om te ontwikkelen, verzamelt zij informatie en neemt zij vervolgens een zorgvuldig afgewogen besluit.

B.5 Informatie verzamelen

Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. Ouders hebben informatieplicht. De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. De wettelijke termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingeleverd op school. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet te plaatsen.

B.6 Afweging

Om een goede afweging te maken kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het School Ondersteunings Team (SOT) plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben het kind een passend aanbod te geven. Voor bespreking in het SOT wordt een groeidocument gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Dit bespreekt de school met de ouders in het SOT.

B.7 Termijn

Als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin vermeld wordt dat de termijn met 4 weken wordt verlengd en de reden daarvoor. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school het kind tijdelijk in.

B.8 Besluitvorming

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit besluit wordt in het SOT genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de interne begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc.

  • Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
  • Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.
  • Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.

B.9 Vervolg bij niet plaatsen

Wanneer een kind niet kan worden aangenomen op de school die de eerste voorkeur heeft van de ouders, worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van argumentatie. Wanneer ouders het niet eens zijn met deze beslissing, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school.

De school kan in zo’n situatie (in samenwerking met de ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband) een zogenaamde plaatsingstafel binnen de dorpskern organiseren. Hierbij worden ook andere scholen betrokken om te onderzoeken of daar een plek is voor het kind en wel in de ondersteuningsbehoeften kan worden voorzien.

Als blijkt dat het regulier onderwijs geen passende plek kan bieden, dan kan de school samen met de ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband kijken naar een plaatsing bij het speciaal (basis) onderwijs. Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Wanneer ouders akkoord gaan met de andere school, zullen zij hun kind daar inschrijven. Pas dan gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.

Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere school, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag (bestuur) van de (eerste) school of de geschillencommissie om een oordeel vragen.

B.10 Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is dat de school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er – zo nodig – toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden.

Grondslag

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Beperkingen

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”